1. Profesinio mokymo ir pameistrystės planavimas

1.1) Lyginu savo paruoštą mokymo medžiagą su medžiaga, kurią paruošė mano kolegos. Mokymo medžiagos palyginimas
1.2) Planuoju ir ruošiu pamokas, atsižvelgdamas į tai, kad kiekvienam studentui reikia individualaus požiūrio. Pamokos planavimas

https://www.paneveziodrmc.lt/uploads/Metodines%20rekomendacijos_integruota%20pamoka.pdf

1.3) Pasirenku turinį ir metodus, mokymo ir bendravimo formas atsižvelgiant į tvarkaraštį ir, jei yra poreikis, individualius planus. Pamokos turinio nustatymas

https://www.paneveziodrmc.lt/uploads/Metodines%20rekomendacijos_integruota%20pamoka.pdf

1.4) Išbandau pasiruoštą mokymosi ir mokymo medžiagą ir metodus tam, kad įvertinti jų tinkamumą mokymosi reikalavimams ir studentų mokymosi poreikiams. Medžiagos išbandymas
1.5) Atsižvelgiu į socialinius ir kultūrinius skirtumus ruošiant pamokos turinį skirtingoms besimokančiųjų grupėms. Mokymosi medžiagos ruošimas skirtingiems studentams

https://www.wbl-toolkit.eu/fileadmin/user_upload/wbl3_ep05_1_descriptors_lt.pdf

https://www.kaupa.lt/wp-content/uploads/2019/08/APPRENTSOD-WP4-WorkProcess-30092014.pdf

1.6) Lavinu įgūdžius, kurie yra reikalingi darbo rinkoje atsižvelgiant į bendras technologines ir socialines tendencijas  (Pramonė 4.0, demografiniai pokyčiai, studentų socialinė padėtis ir pan.) Mokymo poreikių įvertinimas

http://www.vet-4-0.eu/

http://www.change4industry.eu/

1.7) Ruošiu bei kartoju mokymo ir mokymosi procesus atsižvelgiant į atliekamus tyrimus dėl žinių ir įgūdžių įgijimo. Mokymas grupėse
1.8) Ruošiu ilgalaikius, trumpalaikius ir teminius mokymo planus. Mokymo planų ruošimas
1.9) Renku ir vertinu informaciją apie mokomos profesijos darbo rinkoje vykstančius procesus ir jų pokyčius. Darbo rinkos procesų vertinimas

http://www.vet-4-0.eu/

http://www.change4industry.eu/

https://www.kaupa.lt/wp-content/uploads/2019/08/APPRENTSOD-WP4-WorkProcess-30092014.pdf

2. Profesinio mokymo ir pameistrystės įgyvendinimas Profesinio mokymo centruose

2.1) Esu atsakingas už darbo saugą vietoje Darbo vietos saugumo užtikrinimas

http://www.vet-4-0.eu/

https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/Mokymo-medziaga-Training-material-LIT.pdf

https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/TrainingMaterial_in_English_VitaZundaDianaKrastina.pdf

http://www.change4industry.eu/

2.2) Apsvarstau studentų individualius poreikius ir galimybes. Studentų potencialo analizė

https://www.kaupa.lt/wp-content/uploads/2019/08/APPRENTSOD-WP4-WorkProcess-30092014.pdf

2.3) Mokau studentus orientuotis į rezultatą, atsakingo požiūrio ir bendruomeniškumo darbe ir moksle. Mokymosi metodų mokymas

http://sbk.vdu.lt/portfolio/mokymosi-asmenybes-ir-pilietiskumo-ugdymosi-kompetencijos/

2.4) Vertinu savimonę ir atsakingą vertinimą/veiksmus studentų atžvilgiu. Studentų vertinimo skatinimas

https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/TrainingMaterial_in_English_VitaZundaDianaKrastina.pdf

https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/Mokymo-medziaga-Training-material-LIT.pdf

2.5) Žinau mokymosi rezultatus, kurie skatina studentus. Studentų skatinimas
2.6) Įtraukiu skirtingų formų mokymąsi pritaikydamas mokymosi motyvacijos strategijas ir priemones. Studentų motyvacija

https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/Mokymo-medziaga-Training-material-LIT.pdf

https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/TTT4WBL_Research_report_in_lithuanian.pdf

2.7) Taikau ir pritaikau mokymosi ir mokymo darbo vietoje metodus. Mokymosi darbo vietoje priežiūra

https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/Mokymo-medziaga-Training-material-LIT.pdf

https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/TTT4WBL_Research_report_in_lithuanian.pdf

http://www.vet-4-0.eu/

http://www.change4industry.eu/

2.8) Skatinu mokymą ir mokymąsi tarp studentų grupių. Mokymasis grupėse

https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/Mokymo-medziaga-Training-material-LIT.pdf

https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/TTT4WBL_Research_report_in_lithuanian.pdf

2.9) Imituoju realius kintančius darbo procesus simuliacinėje mokymosi darbo aplinkoje. Darbo procesų simuliacija

http://www.vet-4-0.eu/

https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/Mokymo-medziaga-Training-material-LIT.pdf

https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/TTT4WBL_Research_report_in_lithuanian.pdf

http://www.change4industry.eu/

3. Profesinio mokymo ir mokymosi vykdymas įmonėse

3.1) Ieškau socialinių partnerių ir mentorių praktiniam mokymui ir bendradarbiauju su jais. Ryšių su įmonėmis kūrimas

https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/Mokymo-medziaga-Training-material-LIT.pdf

https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/TTT4WBL_Research_report_in_lithuanian.pdf

3.2) Koordinuoju praktinį mokymą realiose darbo vietose. Praktinio mokymo koordinavimas

https://uzt.lt/darbdaviui/profesinis-mokymas/pameistryste/

https://www.pameistryste.lt/mokymo-istaigoms/

https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/Mokymo-medziaga-Training-material-LIT.pdf

3.3) Dalyvauju ruošiant tvarkaraščius, planus ir praktinio mokymo terminus. Mokymo schemos kūrimas

https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/Mokymo-medziaga-Training-material-LIT.pdf

http://www.vet-4-0.eu/

http://www.change4industry.eu/

3.4) Padedu renkantis darbo procesus ir darbo vietas praktiniam mokymui atsižvelgiant į mokymo reikalavimus. Darbo vietos parinkimas

https://uzt.lt/darbdaviui/profesinis-mokymas/pameistryste/

https://www.pameistryste.lt/mokymo-istaigoms/

https://www.wbl-toolkit.eu/fileadmin/user_upload/wbl3_ep05_1_descriptors_lt.pdf

https://www.wbl-toolkit.eu/index.php?id=45

3.5) Padedu kontroliuojant ir organizuojant darbo vietų paruošimą bei tinkamumą. Darbo vietų kontrolė ir ruošimas

https://uzt.lt/darbdaviui/profesinis-mokymas/pameistryste/

https://www.pameistryste.lt/mokymo-istaigoms/

https://www.wbl-toolkit.eu/fileadmin/user_upload/wbl3_ep05_1_descriptors_lt.pdf

https://www.wbl-toolkit.eu/index.php?id=45

3.6) Padedu mentoriams įmonėje mokymo ir mokymosi klausimais. Pagalba besimokančios įmonės mentoriams

https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/Mokymo-medziaga-Training-material-LIT.pdf

https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/TTT4WBL_Research_report_in_lithuanian.pdf

3.7) Padedu vertinant kompetencijas. Pagalba vertinant kompetencijas

https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/Mokymo-medziaga-Training-material-LIT.pdf

https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/TTT4WBL_Research_report_in_lithuanian.pdf

3.8) Padedu mentoriams sprendžiant sudėtingas pedagogines situacijas bei konfliktus. Pedagoginė pagalba mentoriams

https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/Mokymo-medziaga-Training-material-LIT.pdf

https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/TTT4WBL_Research_report_in_lithuanian.pdf

3.9) Padedu mentoriams įdiegiant pedagogines inovacijas. Pedagoginės inovacijos

https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/Mokymo-medziaga-Training-material-LIT.pdf

https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/TTT4WBL_Research_report_in_lithuanian.pdf

4. Mokinių su spec. poreikiais mokymas*

4.1) Pritaikau mokymosi aplinką ( infrastruktūrą – darbo ir mokymosi aplinką, įrangą ir pan.) atsižvelgiant į specifines sąlygas ir besimokančiųjų poreikius pagal instrukcijas ir specialistų rekomendacijas. Mokymosi aplinkų pritaikymas spec. poreikiams

https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/e-letter_4-_lt_final.pdf

https://www.wbl-toolkit.eu/fileadmin/user_upload/wbl3_ep05_1_descriptors_lt.pdf

https://www.wbl-toolkit.eu/index.php?id=45

4.2) Ruošiu ir pritaikau mokymosi medžiagą mokiniams su spec.poreikiais* (turintiems regos, klausos, judėjimo neįgalumą ir pan.). Mokymosi medžiagos pritaikymas spec. poreikiams

https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/e-letter_4-_lt_final.pdf

4.3) Atpažįstu spec. poreikius bei neįgalumą, gebu atitinkamai elgtis. Spec. poreikių pažinimas
4.4) Planuoju pedagoginę pagalbą bei imuosi prevencinių priemonių. Rizikos prevencija
4.5) Ruošiu saugią mokymosi aplinką mokiniams su spec. poreikiais* (įrangos judančios dalys, triukšmas, dulkės, vibracija, laiptai ir liftai, individualios apsaugos priemonės ir pan.). Saugios mokymosi aplinkos kūrimas
4.6) Aiškinu praktines užduotis mokiniams su spec. poreikiais ir padedu jiems atlikti tas užduotis. Praktinių užduočių paaiškinimas

https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/e-letter_4-_lt_final.pdf

4.7) Prižiūriu mokinių su spec. poreikiais darbą užtikrinant jų saugumą. Darbo priežiūra

https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/Mokymo-medziaga-Training-material-LIT.pdf

https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/TTT4WBL_Research_report_in_lithuanian.pdf

4.8) Ruošiu individualius mokymosi planus ir modulius atsižvelgiant į mokinių su spec. poreikiais galimybes. Individualių mokymo planų kūrimas

https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/e-letter_4-_lt_final.pdf

4.9) Įvertinu mokymo programų ir modulių efektyvumo tinkamumą. Pritaikytų mokymo programų įvertinimas

https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/e-letter_4-_lt_final.pdf

5. Mokinių mokymosi rezultatų vertinimas ir monitoringas

5.1) Numatau vertinimo užduotis ilgalaikiuose ir trumpalaikiuose mokymo planuose. Vertinimo veiklų planavimas

http://smpf.lt/uploads/leidiniai/SMPF_2018-08_EuroposVadovas_210x297_0004_final.pdf

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2015/08/Mokymosi-rezultatu-rekomendacijos1.pdf

5.2) Vykdau gautų žinių, praktinių įgūdžių ir bendrųjų gebėjimų formuojantį vertinimą. Formuojantis vertinimas

http://smpf.lt/uploads/leidiniai/SMPF_2018-08_EuroposVadovas_210x297_0004_final.pdf

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2015/08/Mokymosi-rezultatu-rekomendacijos1.pdf

5.3) Teikiu mokiniams, jų tėvams ir kitoms suinteresuotoms šalims grįžtamąjį ryšį dėl mokymosi rezultatų ir jų vertinimo kriterijų. Grįžtamojo ryšio teikimas
5.4) Planuoju ir skatinu mokinių veiklų įsivertinimą ir stebėseną. Mokinių įsivertinimo palaikymas

http://smpf.lt/uploads/leidiniai/SMPF_2018-08_EuroposVadovas_210x297_0004_final.pdf

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2015/08/Mokymosi-rezultatu-rekomendacijos1.pdf

5.5) Kuriu vertinimo kriterijus kartu su mokiniais ir įvairiomis suinteresuotomis pusėmis, socialiniais partneriais. Vertinimo kriterijų kūrimas

http://smpf.lt/uploads/leidiniai/SMPF_2018-08_EuroposVadovas_210x297_0004_final.pdf

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2015/08/Mokymosi-rezultatu-rekomendacijos1.pdf

5.6) Analizuoju mokinių mokymosi įsivertinimo rezultatus. Vertinimo rezultatų analizė

http://smpf.lt/uploads/leidiniai/SMPF_2018-08_EuroposVadovas_210x297_0004_final.pdf

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2015/08/Mokymosi-rezultatu-rekomendacijos1.pdf

5.7) Kritiškai analizuoju įsivertinimo instrumentų ir procedūrų tinkamumą, patikimumą, atitikimą vertinimo tikslui bei efektyvumą. Instrumentų bei procedūrų vertinimas

http://smpf.lt/uploads/leidiniai/SMPF_2018-08_EuroposVadovas_210x297_0004_final.pdf

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2015/08/Mokymosi-rezultatu-rekomendacijos1.pdf

5.8) Seku instrumentų, procedūrų ir procesų metodologinį ir organizacinį, inovatyvų tobulinimą, susijusį su mokymosi rezultatais. Tolimesni vertinimo mokymai

http://smpf.lt/uploads/leidiniai/SMPF_2018-08_EuroposVadovas_210x297_0004_final.pdf

5.9) Pritaikau turimus instrumentus ir procedūras besikeičiantiems darbo procesų reikalavimams ir asmeniniams besimokančiojo reikalavimams (įskaitant ir mokinių su spec. poreikiais reikalavimus *). Instrumentų bei procedūrų pritaikymas

https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/Mokymo-medziaga-Training-material-LIT.pdf

https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/TTT4WBL_Research_report_in_lithuanian.pdf

6. Patarimai dėl profesinio mokymo, įdarbinimo bei karjeros

6.1) Ieškau informacijos dėl konsultavimo kvalifikacijų bei profesijų aprašuose. Pasirengimas konsultavimui

https://salkauskis.lt/wp-content/uploads/2017/06/uk_modelis.pdf

www.mukis.lt

http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/dirbu-karjeros-konsultavimo-srityje/metodine-medziaga/leidiniai/euroguidance-leidiniai/metodiniai-leidiniai/profesinio-konsultavimo-metodai-ir-technikos-i

https://www.facebook.com/careerBaltics/

6.2) Palaikau mokinius ieškant tinkamų profesinio mokymo programų. Tinkamų profesinio mokymo programų paieška
6.3) Pristatau profesinio mokymo centrą ir mokyklą mokiniams, paaiškinu mokymosi sąlygas ir stojimo reikalavimus. Profesinės mokyklos pristatymas
6.4) Paaiškinu mokymo programos turinį mokiniams pristatydamas numatytas kompetencijas. Mokymo programų paaiškinimas
6.5) Vertinu įsidarbinimo perspektyvas ir nacionalinės bei tarptautinės karjeros galimybes. Karjeros galimybių įvertinimas

https://salkauskis.lt/wp-content/uploads/2017/06/uk_modelis.pdf

www.mukis.lt

http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/dirbu-karjeros-konsultavimo-srityje/metodine-medziaga/leidiniai/euroguidance-leidiniai/metodiniai-leidiniai/profesinio-konsultavimo-metodai-ir-technikos-i

https://www.facebook.com/careerBaltics/

6.6) Teikiu patarimus dėl neformaliai ar kitu būdu (pvz. dirbant) įgytų kompetencijų pripažinimo. Konsultacijos dėl pripažinimo

https://www.smm.lt/uploads/documents/tyrimai_ir_analizes/Savi%C5%A1vietos%20pripa%C5%BEinimas_GALUTINIS.pdf

6.7) Siūlau atskirą pagalbą mokiniams, kuriems gręsia „iškritimas“ iš mokymo programos. „Iškritimo“ prevencija
6.8) Patariu mokiniams, kurie ketina atsisakyti mokymo programos. Palaikymas „iškrentantiems“

https://www.kaupa.lt/svietimo-inovaciju-rengimas-ir-diegimas/application-of-apprenticeship-in-the-vocational-integration-of-the-socially-disadvantaged-youth

6.9) Patariu nepilnamečių vaikų tėvams. Patarimai tėvams

7. Projektinis darbas ir įsitraukimas į profesinio mokymo vystymą

7.1) Renku informaciją apie vietinius, nacionalinius ir tarptautinius įvykius, renginius susijusius su profesine veikla. Domėjimasis profesiniais įvykiais
7.2) Rengiu mokinius nacionaliniams bei tarptautiniams profesinio meistriškumo konkursams. Studentų rengimas konkursams

https://worldskillseurope.org/

7.3) Organizuoju vietinius ir nacionalinius profesinio meistriškumo konkursus. Profesinių meistriškumo konkursų organizavimas

https://www.youtube.com/watch?v=Com2aQSqNfg

https://www.youtube.com/watch?v=hWqCE0a0LpA

7.4) Atstovauju mokyklą įvairiose parodose ar kituose renginiuose. Mokyklos atstovavimas renginiuose
7.5) Kuriu reprezentacinius, reklaminius produktus, teikiu idėjas. Reklaminių produktų kūrimas
7.6) Kuriu ir vystau projektines idėjas. Projektinių idėjų kūrimas

https://sa.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/36/2017/10/Projekt%E2%95%93-ra%E2%95%92ymo-prad%E2%95%AAiamokslis.pdf

7.7) Ieškau išteklių projektų įgyvendinimui. Projektų resursų paieška

https://sa.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/36/2017/10/Projekt%E2%95%93-ra%E2%95%92ymo-prad%E2%95%AAiamokslis.pdf

7.8) Ruošiu ir įgyvendinu projektus taikydamas grupinio darbo projektuose principus. Bendradarbiavimas projektuose
7.9) Pritaikau žinias ir tarpkultūrinio bendravimo įgūdžius projektiniame darbe. Tarpkultūrinės kompetencijos

http://sbk.vdu.lt/2-columns/

http://sbk.vdu.lt/portfolio/mokymosi-asmenybes-ir-pilietiskumo-ugdymosi-kompetencijos/

8. Profesinis augimas

8.1) Apsvarstau įvykdytas mokymosi veiklas (stiprybes, silpnybes, tobulinimo potencialą), naudojant grįžtamąjį ryšį gautą iš mokinių bei kitus duomenis. Asmeninės mokymosi praktikos apžvalga

http://sbk.vdu.lt/portfolio/mokymosi-asmenybes-ir-pilietiskumo-ugdymosi-kompetencijos/

8.2) Numatau pokyčių kryptis ir technologinį, pedagoginį-didaktinį bei pagrindinių kompetencijų tobulinimą. Pasiruošimas pokyčiams

http://coachingblog.lt/tag/pokyciu-valdymas/

http://sbk.vdu.lt/portfolio/mokymosi-asmenybes-ir-pilietiskumo-ugdymosi-kompetencijos/

http://sbk.vdu.lt/portfolio/verslumo-kompetencijos/

8.3) Apsvarstau savo profesinius pajėgumus, patirtį ir kompetencijas taip pat kaip ir asmeninį augimą. Asmeninio augimo apsvarstymas

http://sbk.vdu.lt/portfolio/mokymosi-asmenybes-ir-pilietiskumo-ugdymosi-kompetencijos/

8.4) Nustatau atitinkamus realius tikslius profesiniam augimui. Tikslų nustatymas
8.5) Teikiu grįžtamąjį ryšį ir priimu kitų pateiktą grįžtamąį ryšį (kolegų ir kitų) tam, kad optimizuočiau savo (pedagoginį) darbą. Augimas dėka gauto grįžtamojo ryšio
8.6) Naudoju atliktų tyrimų medžiagą savo darbe. Mokymasis iš atliktų tyrimų

http://sbk.vdu.lt/portfolio/mokymosi-asmenybes-ir-pilietiskumo-ugdymosi-kompetencijos/

8.7) Mokausi realiose darbo vietose, dalyvauju atvirose pamokose, projektuose, vizituose, konferencijose ir mokymuose. Mokymasis įmonių darbo vietose
8.8) Renku asmeninio profesinio augimo įrodymus. Asmeninio profesinio augimo įrodymas

http://www.svietimonaujienos.lt/mokytojo-profesinis-tobulejimas-remiantis-mokyklu-isivertinimo-ir-isorinio-vertinimo-duomenimis/

8.9) Naudojuosi asmeninėmis ir visuomeninėmis mokymosi galimybėmis. Tęstinis profesinis augimas

http://sbk.vdu.lt/portfolio/mokymosi-asmenybes-ir-pilietiskumo-ugdymosi-kompetencijos/

9. Mokinių ir pameistrių konfliktų ir emocijų valdymas

9.1) Esu įvaldęs bendravimo ir emocijų atpažinimo kompetencijas Emocijos

https://lvjc.lt/projektas/kaip-mokyti-vaikus-suprasti-ir-tinkamai-isreiksti-savo-jausmus/

https://www.lrt.lt/naujienos/mokslas-ir-it/11/1118540/kodel-atskiriame-tik-puse-emociju-kiek-verta-emociju-atpazinimo-rinka-ir-kaip-mumis-gali-pasinaudoti

9.2) Naudoju klasės valdymo technikas. Klasės valdymas

https://iqesonline.lt/index.cfm?id=73416fd2-441e-a138-8254-163e0f46b769

9.3) Skatinu savimonę. Savimonės skatinimas

https://lvjc.lt/straipsnis/kaip-skatinti-mokiniu-mokymosi-motyvacija/

9.4) Renku informaciją apie atsirandančių konfliktų priežastis ir aplinkybes. Konfliktų analizė

https://edukatoriai.lt/naujienos/kaip-valdyti-mokiniu-ir-mokytoju-konfliktus/

9.5) Teikiu ataskaitas apie atsirandančius konfliktus mokyklos vadovybei bei specialistams (jei yra poreikis). Pranešimas apie konfliktus
9.6) Gebu atpažinti ir suprasti neverbalines išraiškas. Neverbalinė komunikacija

https://www.mruni.eu/upload/iblock/c90/SMS_9(1)_07_Nikitinait%C4%97.pdf

9.7) Analizuoju reakcijos ciklą: taikau kritinių situacijų prevencijos veiksmus (veiksmai, kurie mažina neigiamų reakcijų intensyvumą) ir veiksmus, skirtus pašalinti negiamus reakcijos padarinius. Reakcijos ciklo analizė
9.8) Atpažįstu situacijas, kuriose vyrauja emocinis stresas. Emocinio streso atpažinimas

http://derybucentras.lt/lt/emociju-struktura-74

9.9) Diegiu atsipalaidavimo technikas praktikoje. Atsipalaidavimo taikymas

http://sidmc.org/msys/mod/page/view.php?id=34

9.10) Manau, kad mano konfliktų valdymo kompetencijos yra pakankamos. Bendras įsivertinimas

10. Skaitmeninės kompetencijos

10.1) Naudoju CLOUD paslaugas ir platformas dirbant su mokiniais (pvz. Google paieška) tam, kad palengvinti mokymosi procesą. Naudojuosi „CLOUD“ paslaugomis

http://www.technologijos.lt/n/technologijos/it/S-26182/straipsnis/Debesu-kompiuterija-I-dalis:-Kas-gi-tai-yra

http://www.svietimonaujienos.lt/skaitmeninio-ugdymo-platforma-eduka-klase-atnaujino-veikla/

10.2) Žinau įvairias medijas, taikytinas mokymosi procesuose bei žinau, kaip jas naudoti. Medijų galimybių žinojimas

http://sbk.vdu.lt/portfolio/skaiciavimo-ir-informacines-visuomenes-technologiju-ivt-kompetencijos/

10.3) Gebu paaiškinti mokiniams, kaip naudotis skaitmeninėmis priemonėmis. Skaitmeninių priemonių paaiškinimas
10.4) Informuoju mokinius dėl socialinių tinklų, ypač dėl privatumo bei filtrų/blokavimo naudojimo. Kritinis socialinių tinklų žinojimas

https://moodle.liedm.net/mod/book/view.php?id=319&chapterid=47

10.5) Mokau, kaip atpažinti, užkirsti kelią bei susidoroti su e-patyčių apraiškomis. E-patyčių prevencija

https://www.bepatyciu.lt/media/files/downloadable/elektronines_patycios__perziurai_galutinis_FcYPqOY.pdf

10.6) Žinau skaitmeninių mokymo įrankių naudojimo sąlygas bei technines galimybes, o taip pat reikalavimus skaitmeniniams mokymo įrankiams. Techninės sąlygos

http://www.marsc.lt/programos/skaitmeniniu-mokymo-priemoniu-panaudojimas-ugdyme/id:4069

10.7) Vykdau duomenų apsaugos reikalavimus. Duomenų apsauga

https://www.schooleducationgateway.eu/lt/pub/resources/tutorials/brief-gdpr-guide-for-schools.htm

10.8) Sprendžiu technines IT problemas ir padedu mokiniams atlikti užduotis su IT. Techninių problemų sprendimas

http://sbk.vdu.lt/portfolio/skaiciavimo-ir-informacines-visuomenes-technologiju-ivt-kompetencijos/

10.9) Integruoju šiuolaikinę informaciją bei mokau bendravimo technologijų savo pavyzdžiu, t.y. pateikiant savo naudojamus tinklus kaip pavyzdį. Tinklų pažinojimas

11. Bendradarbiavimas su profesinėmis mokyklomis, pramonės, prekybos ir amatų rūmais, tarptautiniais partneriais

11.1) Bendradarbiauju su socialiniais partneriais reguliariai dėl mokymosi darbo vietoje (mokymo programų, planavimo ir organizavimo). Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais – mokymasis darbo vietoje

https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/Mokymo-medziaga-Training-material-LIT.pdf

https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/TTT4WBL_Research_report_in_lithuanian.pdf

https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/TrainingMaterial_in_English_VitaZundaDianaKrastina.pdf

https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2019/01/QP_Guidelines_EN.pdf

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/333207/JAMKJULKAISUJA2772020_corr_web.pdf?sequence=6&isAllowed=y

11.2) Bendradarbiauju su socialiniais partneriais vykdant mokymo stebėseną ir kokybės užtikrinimą. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais – kokybės užtikrinimas

https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/Mokymo-medziaga-Training-material-LIT.pdf

https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/TTT4WBL_Research_report_in_lithuanian.pdf

https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/TrainingMaterial_in_English_VitaZundaDianaKrastina.pdf

https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2019/01/QP_Guidelines_EN.pdf

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/333207/JAMKJULKAISUJA2772020_corr_web.pdf?sequence=6&isAllowed=y

11.3) Bendradarbiauju su socialiniais partneriais organizuojant bei atliekant kompetencijų vertinimą. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais – kompetencijų vertinimas

 

https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/Mokymo-medziaga-Training-material-LIT.pdf

https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/TTT4WBL_Research_report_in_lithuanian.pdf

https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/TrainingMaterial_in_English_VitaZundaDianaKrastina.pdf

https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2019/01/QP_Guidelines_EN.pdf

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/333207/JAMKJULKAISUJA2772020_corr_web.pdf?sequence=6&isAllowed=y

11.4) Bendradarbiauju su atsakinga valstybine institucija organizuojant bei vykdant profesinio mokymo įstaigų mokinių tarptautinio judumo projektus (stažuotes). Bendradarbiavimas su nacionaline agentūra dėl stažuočių

www.kpmpc.lt

www.smpf.lt

11.5) Dalyvauju teikiant tęstinio profesinio mokymo kursus įmonėms. Mokymo pasiūla įmonėms
11.6) Dalyvauju kuriant bei vystant tęstinius profesinio mokymo kursus įmonėms. Tęstinių profesinio mokymo kursų pasiūla
11.7) Naudojuosi profesinio augimo galimybėmis, kurias siūlo socialiniai partneriai (mokymai, kursai, seminarai). Dalyvavimas tęstiniuose profesinio mokymo kursuose
11.8) Dalyvauju įvairių ekspertų veiklose kuriant ir diegiant profesinio mokymo inovacijas, kuriose įtraukiami profesijos mokytojai, meistrai, pramonės, prekybos ir amatų rūmai ir įmonės. Dalyvavimas ekspertinėse veiklose
11.9) Naudojuosi galimybėmis dalyvauti tarptautiniuose judumo projektuose (stažuotėse), kurias teikia Erasmus+ programos. Dalyvavimas stažuotėse