1. Mokymo reikalavimų ir sąlygų įmonėse analizė

1.1) Gebu paaiškinti ir pagrįsti mokymo įmonėje privalumus ir naudą. Įmonės vykdomo mokymo naudos pagrindimas
1.2) Gebu paaiškinti potencialiems įmonės pameistriams mokymų organizavimo procesą darbo vietoje. Įvadas darbo vietai
1.3) Gebu pristatyti profesinio mokymo struktūrą ir sąveikas. Mokymo sistemos įvadas
1.4) Gebu nustatyti naujų pameistrių mokymų poreikius ir turimus įgūdžius. Įvedimo į pameistrius vertinimas
1.5) Dalyvauju įmonės planuojant mokymosi poreikius įmonėje ir priimant sprendimus, vadovaujantis  teisės aktais, sutaryimis dėl darbo užmokesčio ir įmonės vidaus sąlygomis. Mokymo poreikių identifikacija
1.6) Parenku įmonėje mokymui darbo vietoje tinkamas profesines veiklas. Profesijų mokymui parinkimas
1.7) Įvertinu pameistrio tinkamumą pasirinktai profesijai įmonėje. Tinkamumo įvertinimas
1.8) Nustatau ir informuoju įmonę kokią potencialią pridėtinę vertę gali suteikti pameistriai ir kaip jie gali padėti siekti bendrų strateginių tikslų. Pameistrių pasiekimų nustatymas įmonei

 

1.9) Rengiu mokymo planus, kurie atititų įmonės tikslus. Mokymų schemos parengimas

 

2. Profesinio mokymo ir Pameistrystės planavimas ir organizavimas

2.1) Užtikrinu praktiniam mokymui reikalingų ir tinkamų priemonių, medžiagų, instrumentų, informacinių išteklių buvimą darbo vietoje. Mokymo resursų aprūpinimas
2.2) Rengiu mokymo įmonėje planą pagal mokymų taisykles, dalyvaudamas ir bendradarbiaudamas su įmonės suinteresuotomis grupėmis. Mokymo planų rengimas
2.3) Konsultuoju partnerius dėl paruoštos mokymo schemos tinkamumo. Partnerių konsultavimas
2.4) Tikrinu, ar darbo vietos atitinka saugumo ir darbo higienos reikalavimus. Saugumo ir higienos monitoringas
2.5) Nustatau rizikos faktorius, susijusius su darbo vieta ir numatau galimus sprendinius. Rizikos faktorių identifikavimas
2.6) Pritaikau pameistrių atrankos kriterijus ir procedūras, atsižvelgiant ir į asmenybių skirtumus. Strateginis pameistrių parinkimas
2.7) Rengiu profesinio mokymo sutartis ir administruoju jų registraciją atitinkamose institucijose. Sutarčių administravimas
2.8) Ruošiu darbo vietas ir mokymo medžiagą spec. poreikių turintiems mokiniams ir pameistriams (turintiems įvairaus tipo fizines ir kognityvines negalias). Darbo vietų paruošimas studentams su spec. poreikiais
2.9) Pritaikau darbo vietas ir mokymo medžiagą mokiniams ir pameistriams iš kitų kultūrinių terpių (pavyzdžiui, migrantams, pabėgėliams ir pan. ). Pristaikymas tarpkultūrinimas poreikiams

 

3. Pameistrystės diegimas įmonėse

3.1) Parenku mokymo medžiagą (instrumentus, įrangą, priemones) pagal mokymo užduočių reikalavimus, pasiektus mokymo tikslus ir darbo atlikimą. Mokymo medžiagos parinkimas

3.2) Ruošiu ir tobulinu mokymo ir darbo užduotis pagal įmonės mokymų planą, darbo ir verslo procesus, būdingus profesinei veiklai. Su mokymu susiję procesai

3.3) Demonstruoju įprastų darbo procesų atlikimą, operacijas, tobulinu praktinius įgūdžius. Darbo procesų atlikimo demonstravimas

3.4) Teikiu papildomus mokymo pasiūlymus pameistriams dėl papildomų kvalifikacijų įdijimo bei vertinu mokymų trukmės sutrumpinimo galimybes, kvalifikacinio egzamino laikymo paankstinimo galimybes. Karjeros planavimas mokymų metu
3.5)  Teikiu ir gaunu grįžtamąjį ryšį iš pameistrių dėl praktinio mokymo veiklų. Gržtamojo ryšio teikimas
3.6) Vertinu  darbo procesų teikiamą profesinio mokymosi ir socilainio bei asmeninio tobulėjimo potencialą. Pameistrių potencialo analizė

3.7) Apmąstau atliktas praktinio mokymo bei mokymosi veiklas, siekiant gerinti jų kokybę. Mokymų kokybės įsivertinimas

3.8) Vertinu pameistrių įsitraukimą ir dalyvavimą mokymosi procese. Pameistrių įsipareigojimų įvertinimas

3.9) Renku ir analizuoju mokymų metu gautą grįžtamąjį ryšį iš pameistrių. Pameistrių grįžtamojo ryšio analizė

 

4. Įvairovė: Mokinių su spec. poreikiais* mokymas

4.1) Dalyvauju pritaikant mokymosi aplinką ( infrastruktūrą – darbo ir mokymosi erdves, įrangą ir pan. ) atsižvelgiant į besimokančiųjų specifines sąlygas ir poreikius, vadovaujantis specialistų instrukcijomis ir rekomendacijomis. Mokymosi aplinkos pritaikymas specialiems poreikiams

4.2) Dalyvauju rengiant mokymo medžiagą pameistriams su spec. poreikiais * (turintiems regos, klausos, judėjimo neįgalumą ir pan.). Mokymo medžiagos pritaikymas specialiems poreikiams

4.3) Atpažįstu mokymosi aplinkos trūkumus, pritaikymo poreikį bei trikdžius taikant turimas priemones. Poreikių ir rizikos vertinimas

4.4) Planuoju pedagoginę pagalbą ir prevencines priemones. Rizikos prevencija

4.5) Aiškinu praktines užduotis pameistriams su spec. poreikiais ir padedu jiems vykdyti šias užduotis. Praktinių užduočių paaiškinimas
4.6) Prižiūriu pameistrių darbą, užtikrinant jų saugumą. Saugios mokymosi aplinkos kūrimas
4.7) Pritaikau individualius mokymo metodus pagal specialius poreikius, turintiems fizines, protines, elgesio negalias bei sutikrimus. Darbo priežiūra
4.8) Ruošiu individualizuotus (specifinius) praktinius mokymo planus pameistriams su spec. poreikiais. Individualių mokymo planų kūrimas

4.9) Palaikau pameistrius, turinčius mokymosi sunkumų teikdamas jiems papildomas mokymosi priemones (pavyzdžiui, adaptuojant mokymosi trukmę). Papildomų mokymo priemonių suteikimas

 

5. Vertinimas, pasiekimų stebėsena ir egzaminų vykdymas

5.1) Ruošiu vertinimo užduotis pagal profesinės srities normas ir reikalavimus bei atitinkamus kompetencijų vertinimo metodus. Vertinimo užduočių rengimas

5.2) Kaupiu įrodymus ir duomenis kompetencijų vertinimui darbo vietoje. Įrodymų rinkimas
5.3) Teikiu grįžtamąjį ryšį dėl pameistrių mokymosi progreso. Progresinio grįžtamojo ryšio teikimas

5.4) Diskutuoju dėl kompetencijų vertinimo kriterijų su profesijos mokytojais bei pameistriais. Informavimas apie vertinimo kriterijus
5.5) Vykdau pirminį ir tarpinį kompetencijų diagnostinį vertinimą ir analizuoju jo rezultatus. Vertinimas

5.6) Ruošiu pameistrius galutiniams egzaminams, siekiant sėkmingų baigiamųjų rezultatų. Mokinių ir pameistrių rengimas vertinimui

5.7) Užtikrinu, kad pameistriai bus užregistruoti egzaminams atitinkamoje institucijoje. Registracija egzaminams
5.8) Atlieku atitinkamų pameistrių įmonėje  įdarbinimo ir integracijos stebėseną. Integracijos darbo vietoje stebėsena
5.9) Renku ir analizuoju duomenis apie kompetencijos vertinimo taikomų instrumentų bei metodų tinkamumą ir efektyvumą įgytus mokymų metu (grįžtamasis ryšys iš pameistrių, vertinimo proceso stebėjimas, vertinimo rezultatų analizė). Kompetencijų vertinimo būdo įvertinimas

 

6. Patarimai dėl profesinio mokymo, įdarbinimo bei karjeros

6.1) Ieškau informacijos konsultavimui kvalifikacijų ir profesijų aprašuose. Pasirengimas konsultavimui

6.2) Pristatau praktinio mokymo įmonėje galimybes, paaiškinu mokymosi sąlygas bei pameistrystės reikalavimus. Darbo vietos pristatymas

6.3) Paaiškinu pameistriams mokymo programą pristatydamas kompetencijas. Pameistrystės programos pristatymas

6.4) Vertinu įdarbinimo ir karjeros perspektyvas įmonės viduje ir atitinkamame verslo sektoriuje. Karjeros perspektyvų įvertinimas
6.5) Padedu mokiniams ieškant atitinkamos profesinio mokymo programos. Pagalba surandant profesinio mokymo programą
6.6) Teikiu patarimus dėl neformaliai ar kitu būdu (pvz. dirbant) įgytų kompetencijų pripažinimo. Konsultacijos dėl pripažinimo
6.7) Siūlau atskirą pagalbą mokiniams, kuriems gręsia „iškritimas“ iš mokymo programos. „Iškritimo“ prevencija
6.8) Patariu mokiniams ir pameistriams, kurie ketina atsisakyti mokymo programos. Palaikymas „iškrentantiems“
6.9) Patariu nepilnamečių vaikų tėvams. Patarimai tėvams

 

7. Projektinis darbas ir įsitraukimas į profesinio mokymo vystymą

7.1) Renku informaciją apie vietinius, nacionalinius ir tarptautinius įvykius, renginius susijusius su profesine veikla. Domėjimasis profesinės veiklos pokyčiais
7.2) Rengiu pameistrius nacionaliniams bei tarptautiniams profesinio meistriškumo konkursams. Pameistrių rengimas konkursams
7.3) Organizuoju vietinius ir nacionalinius profesinio meistriškumo konkursus. Profesinių meistriškumo konkursų organizavimas
7.4) Atstovauju įmonę įvairiose parodose ar kituose renginiuose. Įmonės atstovavimas renginiuose
7.5) Kuriu reprezentacinius, reklaminius produktus, teikiu idėjas. Reklaminių produktų kūrimas
7.6) Kuriu ir vystau projektines idėjas. Projektinių idėjų kūrimas
7.7) Ieškau išteklių projektų įgyvendinimui. Projektų išteklių paieška
7.8) Ruošiu ir įgyvendinu projektus taikydamas grupinio darbo projektuose principus. Bendradarbiavimas projektuose
7.9) Pritaikau tarpkultūrinio bendravimo žinias ir įgūdžius projektiniame darbe. Tarpkultūrinės kompetencijos

 

8. Profesinis augimas

8.1) Ieškau informacijos apie technologines naujoves profesinėje srityje. Domėjimasis naujovemis

8.2)Dalinuosi žiniomis ir patirtimi su kolegomis ir profesijos mokytojais. Dalinimasis žiniomis
8.3) Dalyvauju mokymuose, seminaruose, dirbtuvėse, projektuose, mugėse ir parodose bei kituose renginiuose tam, kad tobulinčiau savo profesines/technologines kompetencijas. Tęstinis profesinis augimas pagal profesines kompetencijas
8.4) Lavinu mokymų  įgūdžius bei kompetencijas taikydamas darbu grįstus inovatyvius didaktinius požiūrius, metodus ir technologijas. Didaktinių įgūdžių vystymas

8.5) Reflektuoju kritiškai savo mokymų veiklas (stiprybes, silpnybes, potencialus pokyčiams) naudodamas grįžtamąjį ryšį ir kitą informaciją. Augimas dėka grįžtamojo ryšio
8.6) Generuoju idėjas, kaip gerinti praktinį mokymą. Naujų idėjų generavimas
8.7) Įžvelgiu technologinių, pedagoginių-didaktinių ir pagrindinių kompetencijų vystymo ir augimo kryptis. Pasiruošimas pokyčiams
8.8) Nustatau atitinkamus realius tikslius profesiniam augimui. Tikslų nustatymas
8.9) Tobulinant savo veiklą taikau ugdymo tyrimų rezultatus. Mokymasis iš atliktų tyrimų

 

9. Mokinių ir pameistrių konfliktų ir emocijų valdymas

9.1) Esu įvaldęs bendravimo ir emocijų atpažinimo kompetencijas Emocijos

9.2) Naudoju klasės valdymo technikas. Klasės valdymas

9.3) Skatinu savimonę naudodamas tam tikras technikas. Savimonės skatinimas

9.4) Renku informaciją apie atsirandančių konfliktų priežastis ir aplinkybes. Konfliktų analizė

9.5) Teikiu ataskaitas apie atsirandančius konfliktus mokyklos vadovybei bei specialistams (jei yra poreikis). Pranešimas apie konfliktus
9.6) Gebu atpažinti ir suprasti neverbalines išraiškas. Neverbalinė komunikacija

9.7) Analizuoju reakcijos ciklą: taikau kritinių situacijų prevencijos veiksmus (veiksmai, kurie mažina neigiamų reakcijų intensyvumą) ir veiksmus, skirtus pašalinti negiamus reakcijos padarinius. Reakcijos ciklo analizė
9.8) Atpažįstu situacijas, kuriose vyrauja emocinis stresas. Emocinio streso atpažinimas

9.9) Diegiu atsipalaidavimo technikas praktikoje. Atsipalaidavimo taikymas

10. Skaitmeninės kompetencijos

10.1) Naudoju CLOUD paslaugas ir platformas dirbant su mokiniais ir pameistriais (pvz. Google paieška) tam, kad palengvinti mokymosi procesą. Naudojuosi „CLOUD“ paslaugomis

http://www.technologijos.lt/n/technologijos/it/S-26182/straipsnis/Debesu-kompiuterija-I-dalis:-Kas-gi-tai-yra

http://www.svietimonaujienos.lt/skaitmeninio-ugdymo-platforma-eduka-klase-atnaujino-veikla/

10.2) Žinau įvairias medijas, taikytinas mokymosi darbo vietoje procesuose bei žinau, kaip jas naudoti. Medijų galimybių žinojimas

http://sbk.vdu.lt/portfolio/skaiciavimo-ir-informacines-visuomenes-technologiju-ivt-kompetencijos/

10.3) Gebu paaiškinti pameistriams skaitmeninių priemonių naudojimą. Skaitmeninių priemonių paaiškinimas

 

10.4) Informuoju mokinius ir pameistrius dėl socialinių tinklų, ypač dėl privatumo bei filtrų/blokavimo naudojimo. Kritinis socialinių tinklų žinojimas

https://moodle.liedm.net/mod/book/view.php?id=319&chapterid=47

10.5) Mokau, kaip atpažinti, užkirsti kelią bei susidoroti su e-patyčių apraiškomis. E-patyčių prevencija

https://www.bepatyciu.lt/media/files/downloadable/elektronines_patycios__perziurai_galutinis_FcYPqOY.pdf

10.6) Žinau skaitmeninių mokymo įrankių naudojimo sąlygas bei technines galimybes, o taip pat reikalavimus skaitmeniniams mokymo įrankiams. Techninės sąlygos

http://www.marsc.lt/programos/skaitmeniniu-mokymo-priemoniu-panaudojimas-ugdyme/id:4069

 

10.7) Vykdau duomenų apsaugos reikalavimus. Duomenų apsauga

https://www.schooleducationgateway.eu/lt/pub/resources/tutorials/brief-gdpr-guide-for-schools.htm

10.8) Sprendžiu technines IT problemas ir padedu pameistriams atliekant IT darbus. Techninių problemų sprendimas

http://sbk.vdu.lt/portfolio/skaiciavimo-ir-informacines-visuomenes-technologiju-ivt-kompetencijos/

10.9) Integruoju IKT priemonių taikymą pagal metodinius didaktinius reikalavimus ir gebu reflektuoti kaip naudojuosi šiomis technologijomis mokymo procese. IKT priemonių naudojimo integravimas

11. Bendradarbiavimas su profesinėmis mokyklomis, pramonės, prekybos ir amatų rūmais, tarptautiniais partneriais

11.1) Reguliariai bendradarbiauju su profesinėmis mokyklomis ir socialiniais partneriais dėl mokymosi darbo vietoje (tvarkaraščių, planavimo ir organizavimo). Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais – mokymasis darbo vietoje

  • https://ttt4wbl-project.eu/
11.2) Bendradarbiauju su profesinėmis mokyklomis ir socialiniais partneriais vykdant profesinio mokymo stebėseną ir užtikrinant kokybę. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais – kokybės užtikrinimas.

https://ttt4wbl-project.eu/

11.3) Bendradarbiauju su profesinėmis mokyklomis ir socialiniais partneriais organizuojant bei atliekant kompetencijų vertinimą. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais – kompetencijų vertinimas

https://ttt4wbl-project.eu/

11.4) Bendradarbiauju su nacionaline agentūra organizuojant bei vykdant pameistrių tarptautinio judumo projektus (stažuotes). Bendradarbiavimas su nacionaline agentūra dėl stažuočių
11.5) Dalyvauju teikiant tęstinius profesinio mokymo kursus profesijos mokytojams. Mokymo pasiūla įmonėms
11.6) Dalyvauju kuriant bei vystant tęstinio profesinio mokymo kursus profesijos mokytojams. Tęstinių profesinio mokymo kursų pasiūla
11.7) Naudojuosi profesinio augimo galimybėmis, kurias siūlo profesinės mokyklos ir socialiniai partneriai (mokymai, kursai, seminarai). Dalyvavimas tęstiniuose profesinio mokymo kursuose
11.8) Dalyvauju įvairių ekspertų vykdomose profesinio mokymo naujovių kūrimo ir deigimo veiklose, kuriose įtraukiami profesijos mokytojai, meistrai, pramonės, prekybos ir amatų rūmai bei įmonės. Dalyvavimas ekspertinėse veiklose
11.9) Naudojuosi galimybėmis dalyvauti tarptautiniuose judumo projektuose (stažuotėse), kurias teikia Erasmus+ programos. Dalyvavimas stažuotėse